//Livechatoo.com END-code//

Obchodné podmienky

Prečítajte si obchodné podmienky projektu SvetSeminárek.sk

Základné ustanovenia

Nižšie opísané Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú právny vzťah (zmluvu) medzi dodávateľom a zákazníkom (vysvetlenie pojmov dodávateľ, zákazník a zmluva pozri nižšie) a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a zákazníkom. VOP platia pre diela objednaná prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na internetových stránkach www.svetseminarek.sk, a sú uzavretá v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Predmet podnikateľskej činnosti

Portál www.svetseminarek.sk dodáva spracované rôznorodé informačné materiály prevažne v textovej podobe, ktoré sú v elektronickej forme. Podobu, rozsah a téma materiálu, definuje zákazník v objednávkovom formulári. Spomínané materiály a podklady sú určené výhradne samotným zákazníkom pre zvýšenie ich povedomia o danej téme či vednom odbore. Materiály sú unikátne a v princípe vychádzajú a nijako sa nelíši od materiálov, ktoré sú zákazníkom aj inde dostupné, ako napr. Odborné články, knihy, skriptá, odborné databázy a ďalšie pramene. Prevádzkovateľ ďalej poskytuje poradenské služby v obore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávanie odborných informácií, rešerše, tvorbe dotazníkov.

Objednanie diela

Uzavretie zmluvného vzťahu sa považuje v prípade, keď je vyplnený a odoslaný elektronický formulár na stránkach www.svetseminarek.sk. Aby objednávka mala svoju platnosť musia byť vyplnené všetky povinné údaje v objednávkovom formulári. Touto objednávkou zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP a súhlasí s nimi. Pokiaľ bude niektorý z údajov uvedený nepravdivo, chybne alebo neúplne vyhradzuje si dodávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy a objednávku neakceptovať. Po obdržaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný e-mail s potvrdením objednávky, kde bude uvedená celková cena diela a dátum dodania diela. Zákazník bude vyzvaný na zaplatenie sumy po nájdenie vhodného spracovateľa a bude informovaný e-mailom, kde bude uvedené číslo bankového spojenia pre zaslanie platby, pridelený variabilný symbol pre priradenie platby V prípade diel o rozsahu 10 strán a menej je požadovaná záloha po zákazníkovi vo výške 100 % dohodnutej ceny podkladov. U diel o rozsahu 11 a viac strán sa požaduje od zákazníka záloha vo výške 50% dohodnutej ceny podkladov. Pokiaľ zákazník uvedenú zálohu neuhradí v požadovanej minimálnej výške do dátumu uvedeného v potvrdzujúcom e-mailu, ktorý zákazník dostane, je objednávka neplatná. Dňom úhrady zálohy sa rozumie dátum pripísania financií na účet prevádzkovateľa (viď. vyššie).

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje spracovávané zhotoviteľom o zákazníkovi sú pod ochranou zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

Dodacie podmienky

Spracovateľ sa zaväzuje, že dielo bude dostupné na stiahnutie v klientskej sekcii na serveri www.svetseminarek.sk. Do klientskej sekcie na adrese www.svetseminarek.sk/sekcia-klientov sa zákazník môže prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov, ktoré boli vytvorené pri prevedení objednávky (prvé objednávky spojené so zadanou e-mailovou adresou) a odoslané na e-mailovú adresu klienta, ktorú zákazník uvedie v objednávkovom formulári na stránkach www.svetseminarek.sk. Spracovateľ sa zaväzuje, že dielo bude dostupný na stiahnutie v danom termíne.

Práva a povinnosti zákazníka

Klient je povinný svoju e-mailovú schránku udržiavať funkčná. Ak dôjde k zmene e-mailové adresy, je povinný klient túto skutočnosť včas nahlásiť zhotoviteľovi. Klient je povinný riadne a včas zaplatiť cenu diela a jej prípadné zálohy a doplatky podľa platobných pokynov zhotoviteľa. Klient je povinný včas dodať všetky podklady, ktoré si želá do podkladov použiť. Klient má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy písomne, prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, ak ešte nezačala práca na podkladoch. Klientovi budú vrátené všetky platby. Ak už práca začala vráti zhotoviteľ klientovi rozpracované podklady a pomernú časť ceny z kompletného diela.

Práva a povinnosti spracovateľa

Spracovateľ sa zaväzuje zákazníkovi zhotoviť a dodať podklady objednané špecifikovanej kvality, kvantite a lehote dohodnutej v zmluve o dielo. Spracovateľ je povinný zhotoviť originálne dielo, vyhnúť sa akémukoľvek plagiátorstvu a riadne citovať všetky zdroje. Spracovateľ je povinný dodržať termín dodania diela. Termín je možné predĺžiť, alebo skrátiť. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na peňažné či iné kompenzáciu zmien termíne. Požiadavky zákazníka na zmenu zmluvy o dielo, pokiaľ sú spracovateľom akceptované a môžu viesť k primeranému predĺženiu dojednané lehoty. Ak nastanú okolnosti majúce charakter vyššej moci, ktoré bránia spracovateľovi v plnení zmluvných záväzkov, má spracovateľ právo primerane predĺžiť termín dodávky alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jedinom prípade nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknuté škody. Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti zvláštnej povahy, ktoré bránia spracovateľovi, dočasne alebo dlhodobo, v plnení zmluvných povinností, a ktoré nastali po uzavretí zmluvy a nemôžu byť spracovateľom odvrátené. Spracovateľ má právo odmietnuť prijatie nezáväznej objednávky do piatich dní od jej uskutočnenia.

Záruka a reklamačný poriadok

Spracovateľ dáva na dielo záruku. Klient je oprávnený podať reklamáciu diela ak, ak zistí, že dielo nezodpovedá ním v objednávke špecifikovaným požiadavkám, alebo sú v informáciách faktické chyby. Pri reklamácii je zákazník povinný svoje tvrdenia doložiť. Na vybavenie reklamácie má spracovateľ lehotu 1 (jeden) týždeň. Keď mu zistí, že reklamačné tvrdenia sú rozumné, je povinný dielo prepracovať. Na prepracovanie a opravy má zhotoviteľ lehotu 30 dní. Ak dielo prepracovať nemôže, vráti zákazníkovi peniaze. Pri vrátení peňazí je zákazníkovi vrátená len taká suma, ktorá je primeraná povahe a rozsahu vád diela.

Podmienky na získanie zľavy

Pre získanie zľavy je potrebné, aby klient zaslal na e-mail info@svetseminarek.sk návrh kalkulácie objednávky, ktorú získa od inej spoločnosti, ktorá bude mať rovnaké atribúty (názov, počet strán, zadanie práce, dobu na vypracovanie, počet zdrojov), ako objednávka, ktorú vytvoril pomôcť objednávkového formulára na stránkach www.svetseminarek.sk. Predmetom e-mailové správy bude číslo vytvorenej objednávky. Po následnom overení tejto objednávky bude klientovi znížená cena jeho práce na úroveň predložené ponuky a navyše mu bude udelená mimoriadna zľava 5% na celú objednávku.

Ostatné dojednania

Portál www.svetseminarek.sk v žiadnom prípade nenabáda, aby dodaný podklady a materiály klient vydával za svoje diela.