//Livechatoo.com END-code//

Tematické okruhy a typy spracovávaných prác

Naši spracovatelia sú pripravení poskytnúť Vám rôzne typy podkladov na potrebnej úrovni.
Táto strana okrem prehľadu jednotlivých tém ponúka aj možnosť stiahnutia ukážkových súborov.

Prehľad typov spracovávaných prác

Prehľad niektorých typov prác, pre ktoré spracovávame podklady.


Diplomová práca je spracovávaná študentom, ktorý je označovaný ako Diplomant alebo diplomantka. Táto práca, celkovo rozsiahlejšie ako bakalárska práca, sa spracováva v poslednom ročníku magisterského študijného programu vysokej školy. Spracovanie tohto typu práce je zakotvené aj v zákone o vysokých školách a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenia štúdia magisterského typu na vysokej škole, spoločne s úspešne absolvovanú štátnou záverečnou skúškou.

MBA práce (skratka označenia Master Business Administration) je spracovávaná študentom, ktorý je v tomto smere na úrovni diplomata, ale v určitých ohľadoch je to tiež práca postgraduálne. Tento typ záverečnej práce je celkovo obsiahlejší, než je u diplomovej práce, sa je spracovávaný väčšinou v poslednom ročníku MBA študijného programu vysokej školy, alebo už v rámci jeho priebehu. Spracovanie tohto typu práce je formálne zakotvené v interných predpisoch vysokej školy a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenie MBA štúdia na vysokej škole. Pri programoch MBA je v praxi spracovaná samostatná MBA práce napríklad s jej obhajobou, prípadne k tomuto je ešte určitá forma štátnej záverečnej skúšky v rámci MBA štúdia.

Bakalárska práca je spracovávaná študentom, ktorý je označovaný ako bakalant alebo bakalantka. Je to jedna z prvých prác väčšieho rozsahu, ktorú študent spracováva v poslednom ročníku svojho bakalárskeho študijného programu na vysokej škole. Spracovanie tohto typu práce je zakotvené aj v zákone o vysokých školách a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenia štúdia bakalárskeho typu na vysokej škole, spoločne s úspešne absolvovanú štátnou záverečnou skúškou.

Esej, na určitú tému, spočívajúce v premýšľaní o faktoch a ich hodnotenie. Autor eseje posudzuje problém v širšom kontexte, komentuje súčasná riešenie a naznačuje nová, často kladie otázky a spoločne s čitateľom na ne hľadá odpoveď. Esej je teda akýsi dialóg autora so sebou samým aj s čitateľom. Je často písaná živým, obratným jazykom.

Úvaha je slohový útvar, ktorý obvykle vzniká na podklade nejakej ľudské myšlienky či súboru myšlienok. Autor sa zamýšľa na základe získaných poznatkov nad problémom, snažia sa dospieť ku všeobecnejšiemu riešenie. Úvaha je ovplyvnená úrovňou myslenia, skúsenosťami a názorom autora. Autor premýšľa, pozerá sa na vec z viacerých možných uhlov, kladie argumenty a protiargumenty. Snaží sa donútiť čitateľa k premýšľaniu, k vytvoreniu vlastného názoru.

Seminárne práce je písomná práca založená na rešerš problému za pomocou odbornej literatúry a ďalších prameňov. Jej zmyslom je preukázať schopnosť študenta samostatne sa zorientovať v definovanom problému a preukázať schopnosť pracovať s najrôznejšími prameňmi. Zároveň pripravuje študenta na neskoršie vypracovanie bakalárske popr. diplomovej práce.

Maturitné práce je písomná práca, ktorý vypracováva študent v poslednom ročníku strednej školy, jej rozsah je spravidla okolo 20 strán. Študent strednej školy v nej preukazuje schopnosť aplikácií svojich vedomostí na daný problém, ktorý je určený.


Prehľad tematických celkov

Prezrite si témy, ku ktorým najčastejšie spracovávame podklady. Okrem spracovania podkladov ponúkame tiež typografické a iné opravy prác.

Ekonómia

 • Ekonomické štúdie
 • Spracovanie otázok ku štátnym skúškam a skúškam
 • Mikroekonómie
 • Makroekonómie
 • Podniková ekonómia
 • Verejné financie
 • Burzy a finančné trhy

Manažment

 • Riešenie prípadových štúdii
 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Marketingové plány
 • Krízový manažment
 • Manažment kvality

Právo

 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Prípadové štúdie
 • Trestné právo
 • Občianske právo
 • Autorské právo
 • Rímské právo
 • Obchodné právo a ďalšie právne odbory
 • Teórie práva

Informačné technológie (IT)

 • Tvorba implementácie IT systému do podnikov
 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Prípadové štúdie

História

 • Historická literatúra
 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Filozofia
 • Logika

Sociológia

 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Prípadové štúdie
 • Psychológia

Cestovný ruch

 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Prípadové štúdie
 • Letecké spoločnosti

Verejná správa

 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Prípadové štúdie
 • Problematika verejné správy a EÚ.

Európska únia

 • Spracovanie otázok ku štátnym a inným skúškam
 • Prípadové štúdie

Prekladateľstva

Možnosť spísania podkladov v cudzom jazyku
 • Angličtina
 • Nemčina
 • Ruština
 • Francúzsky jazyk
 • Španielčina
 • Latina

Matematika

 • Výpočet príkladov s postupom
 • Matematické úlohy
 • Štatistické úlohy

Lekárstvo

 • Ošetrovateľstvo
 • Postupy liečby