//Livechatoo.com END-code//

Bakalárská práca

Podrobné informácie na tému bakalárskych prác.

Bakalárska práca je spracovaná študentom, ktorý je označovaný ako bakalant alebo bakalantka táto, je to jedna z prvých prác väčšieho rozsahu, ktorú študent spracováva v poslednom ročníku svojho bakalárskeho študijného programu na vysokej škole. Spracovanie tohto typu práce je zakotvené aj v zákone o vysokých školách a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenia štúdia bakalárskeho typu na vysokej škole, spoločne s úspešne absolvovanú štátnou záverečnou skúškou.


Spracovanie bakalárskej práce sa riadi internými smernicami príslušnej vysokej školy, ale aj platnými citácie normami, kedy konkrétny typ citácie určuje tiež vysoká škola. Pred samotným spracovaním bakalárskej práce je tak nutné sa zoznámiť s internými predpismi pre písanie tohto typov prác a ujasniť si formálny rámec celej bakalárskej práce. Rešpektovaní pokynov a vnútorných smerníc vysokej školy je tiež dôležité pre prvotné administráciu práce a pre schválenie zadania bakalárskej práce, ktoré je potrebné na začatie spracovanie bakalárskej práce.


Základom kvalitnej a úspešne spracované bakalárskej práce je celkovo komplexná príprava na spracovanie tejto práce. Najprv vyberáme tému práce, ktoré zadávajú jednotlivé katedry študijného oddelenia, alebo vyučujúci danej vysokej školy. Podľa výberu témy spracujeme zadanie práce na schválenie katedrou, alebo vysokou školou a na základe schváleného zadania potom môžeme začať na bakalárskej práci pracovať. U tohto typu práce možno odporučiť väčšie komunikáciu s vedúcim práce, alebo externé osobou alebo orgánom, ktorý zvolenej problematike bakalárskej práce rozumie a je schopný priniesť do procesu spracovania primerané podnety a pripomienky. V prvej fáze je dôležité zhodnotiť si zdroje a zaobstarať si relevantné zdroje, ktoré v práci použijeme. K tomuto môžeme využiť napríklad knižníc, alebo je možné knihy zakúpiť, či aj v elektronickej podobe s nimi pracovať v odborných databázach. Väčšina vysokých škôl má do týchto databáz prístup zo svojich interných informačných systémov. Niektoré informačné databázy sú tiež prepojené, takže poskytujú celkom ucelený informačný zdroj.


Následné spracovanie bakalárskej práce by malo nastať po naštudovaní zdrojov k práci, ale aj po ujasnenie toho, ako budete vyzerať osnova bakalárskej práce práce a čo budeme chcieť v bakalárskej práci riešiť, teda, aké si napríklad stanovíme ciele práce, jej metodiku, alebo aké stanovíme výskumné otázky, a pod. U bakalárskej práce je spracovanie prvotné osnovy dôležité v tom, aby následne nedošlo k odklonu od témy práce, alebo aby samotná osnova nebola nevhodne zostavená, či logicky neusporiadane. Samotné spracovanie práca je tiež pomerne zložitým procesom, ktorý je vhodné napríklad v spolupráci s vedúcim práce si naplánovať na celú plánovanú dobu spracovania práce spoločne s kontrolnými termíny, v ktorých by sa hodnotil priebežný stav prác na spracovanie bakalárskej práce a odstraňovali sa priebežne vady a nedostatky bakalárske práce, ktoré sa vyskytli počas spracovania.


Tento krok v procese spracovania, teda priebežné konzultácie sú dôležité pre to, aby sa študent vyvaroval prvotných chýb a nedostatkov, čo je dané najmä neskúsenosťou s písaním tohto typu práce. Mimo toho je samozrejme, mimo vedúceho práce, využitie ďalších externých subjektov, ktoré môžu študenti kvalitne pomôcť a poradiť so spracovaním bakalárskej práce. Rovnako tak v tejto fáze je priestor pre konzultácie s vedúcim bakalárskej práce, čo je v konečnom dôsledku pozitívne hodnotené vo vzťahu k celkovému hodnotenie vedúcim práce, ako aktívny prístup k spracovaniu práce a tento aktívny prístup je vhodné vždy odporučiť. U tohto typu tento aktívny prístup môže, v niektorých prípadoch, znamenať aj významný podiel na celkovom hodnotiacom posudku práce. Preto keď študent priebežne posiela ju spracovala časti bakalárskej práce, rozhodne to nie je možné považovať za zlý krok.


Naopak odporúčame sa dôrazne vyvarovať absencii komunikácie s vedúcim práce, pretože potom sa môže stať, že už konečnú verziu bakalárskej práce vedúci odmietne a študent tak bude musieť prácu nielen prepracovať, ale aj v niektorých prípadoch absolvovať štátnu záverečnú skúšku v inom termíne.


Je tiež vhodné, aby bakalárska práca aspoň čiastočne korešpondovala s témami štátnej záverečnej skúšky. Aj týmto je možné si zjednodušiť a zefektívniť prípravu na bakalársku prácu a na štátnu skúšku, keď sa jednotlivé činnosti prípravy vzájomne previažu. Ako už bolo uvedené, tak témy stanovujú pedagógovia fakúlt vysokej školy, a tieto sú v súlade e zameraním katedry aj vysoké školy, ale tiež je možnosť zvoliť si vlastnú tému bakalárskej práce, ktoré je ale nutné najprv konzultovať s vhodným vedúcim práce, aby sa potom nevyskytli problémy s akceptáciou tejto témy. Tento krok je zvlášť u bakalárskej práce veľmi dôležitý. Neodporúča sa spracovávať vlastnú tému bakalárskej práce bez predchádzajúceho schválené. Môže sa stať, že práca potom bude, ako celok odmietnutá. Dôvod voľby vlastného téme je väčšinou praktický vzhľadom na to, že sa študent témou zaoberá v praxi, alebo sa na neho orientuje na svojej pracovnej pozícii, apod.


Spolupráca s vedúcim práce by mala nastať už v okamihu tvorby zadania práce, pretože toto zadanie práce musí vedúci schvaľovať. Preto by malo byť v súlade tak s očakávaniami vedúceho práce, tak s očakávaniami bakalanta / bakalantky. Štruktúra bakalárskej práce je založená nasledovne, základ tvorí úvod, cieľ a metodika práce, formulácia cieľov, prípadne hypotéz a záver. U bakalárske práce sú väčšinou stanovované hlavne ciele práce, hypotézy sa uvádzajú skôr v nadväzujúcom typu práce, a to je diplomová práca.


V úvode práce je zdôvodnená voľba témy práce a v závere práce potom hodnotené hlavné prínosy práce. Ciele a metodika práce obsahujú hlavné a čiastkové formulované ciele bakalárskej práce, rovnako ako metódy a informačné zdroje, ktoré boli na spracovanie použité. Deklarácia použitých zdrojov vo forme ich zozname je uvedená za záverom práce v zozname použitej literatúry. Celkový rozsah bakalárskej práce sa pohybuje okolo 40-50 strán čistého textu, bez formálnych náležitostí, ale rozsah bakalárskych prác môže byť, v jednotlivých prípadoch, individuálne, teda aj nižšie, minimálne ale 30 strán čistého textu, tak vyššia, ale aj tak by práce nemala presiahnuť 100 strán čistého textu. U bakalárske práce a pre jej rozsah je tiež dôležité samotné tému bakalárskej práce.


Bakalárska práca obsahuje následne dve podstatné časti, a to teoretickú časť práce, kde sú zhrnuté teoretické poznatky o danom probléme zhromaždené na základe štúdia odborných zdrojov, a následne je to teoretická časť práce, kde sú rozpracované praktické aspekty riešenej problematiky z teoretickej časti práce na aplikácii na konkrétnom probléme, na prípade konkrétnej firmy, a pod. u bakalárskych prác sa očakáva, že vlastný prínos práce bude skôr základné, u diplomovej práce musia byť už vlastný prínos podstatne vyššia. Tento vlastný vklad by mal byť zahrnutý predovšetkým v praktickej časti bakalárskej práce. Pomer jednotlivých častí práce je prevažujúcou skôr pre teoretickú časť práce, ktorá by mala rozsahom pokryť okolo 70% celej práce, ale je potrebné zdôrazniť, že je to opäť veľmi individuálne a záleží na mnohých okolnostiach spracovanie a najmä potom na téme samotnej bakalárskej práce.


U bakalárskej práce má bakalant / ka preukázať základnú úroveň schopností pre spracovanie vlastnej vedeckej práce a aktívna znalosť aplikácie získaných teoretických poznatkov do praxe. Či už vlastným návrhom riešenia nejakého problému, alebo napríklad prevedením dotazníkových prieskumov a ich vyhodnotenie, apod. Je tiež nutné, aby bol bakalant / ka schopný preukázať hlbšiu znalosť riešenej oblasti v teoretickej rovine spoločne so schopnosťou získať a vyhodnotiť informácie. Nevyhnutná je tiež správna aplikácia odborných termínov v bakalárskej práci spoločne s rešpektovaním a aplikácií formálnych požiadaviek v bakalárskej práci. Všetky tieto činnosti potom smerujú na spracovanie a odovzdanie hotovej bakalárskej práce, ktorá je potom určená k obhajobe, za predpokladu kladného hodnotenia vedúceho a oponenta práce, pred komisiou v štátnej záverečnej skúšky.