//Livechatoo.com END-code//

Diplomová práce

Podrobné informace na téma diplomových prací.

Diplomová práca je spracovaná študentom, ktorý je označovaný ako Diplomant alebo diplomantka, táto, celkovo obsiahlejší práce, než je u bakalárskej práce, sa spracováva v poslednom ročníku magisterského študijného programu vysokej školy. Spracovanie tohto typu práce je zakotvené aj v zákone o vysokých školách a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenia štúdia magisterského typu na vysokej škole, spoločne s úspešne absolvovanú štátnou záverečnou skúškou.


Spracovanie diplomovej práce sa riadi internými smernicami príslušnej vysokej školy, ale aj platnými citácie normami, kedy konkrétny typ citácie určuje tiež vysoká škola. Pred samotným spracovaním diplomovej práce je tak nutné sa zoznámiť s internými predpismi pre písanie tohto typov prác a ujasniť si formálny rámec celej diplomovej práce. Rešpektovaní pokynov a vnútorných smerníc vysokej školy je tiež dôležité pre prvotné administráciu prácu a pre schválenie zadania diplomovej práce, ktoré je potrebné na začatie spracovanie diplomovej práce.


Základom kvalitnej a úspešne spracované diplomovej práce je celkovo komplexná príprava na spracovanie tejto diplomovej práce. Najprv vyberáme tému práce, ktoré zadávajú jednotlivé katedry študijného oddelenia, alebo vyučujúci danej vysokej školy. Podľa výberu témy spracujeme zadanie práce na schválenie katedrou, alebo vysokou školou a na základe schváleného zadania potom môžeme začať na diplomovej práci pracovať. V prvej fáze je dôležité zhodnotiť si zdroje a zaobstarať si relevantné zdroje, ktoré v práci použijeme. K tomuto môžeme využiť napríklad knižníc, alebo je možné knihy zakúpiť, či aj v elektronickej podobe s nimi pracovať v odborných databázach. Väčšina vysoký škôl má do týchto databáz prístup zo svojich interných informačných systémov. Niektoré informačné databázy sú tiež prepojené, takže poskytujú celkom ucelený informačný zdroj.


Následné spracovanie diplomovej práce by malo nastať po naštudovaní zdrojov k práci, ale aj po ujasnenie toho, ako budete vyzerať osnova diplomovej práce a čo budeme chcieť v diplomovej práci riešiť, teda, aké si napríklad stanovíme ciele práce, jej metodiku, alebo aké stanovíme výskumné otázky, a pod. Samotné spracovanie práca je tiež pomerne zložitým procesom, ktorý je vhodné napríklad v spolupráci s vedúcim práce si naplánovať na celú plánovanú dobu spracovania práce spoločne s kontrolnými termíny, v ktorých by sa hodnotil priebežný stav prác na spracovanie diplomovej práce a odstraňovali sa priebežne vady a nedostatky diplomové práce, ktoré sa vyskytli počas spracovania. Rovnako tak v tejto fáze je priestor pre konzultácie s vedúcim diplomovej práce, čo je v konečnom dôsledku pozitívne hodnotené vo vzťahu k celkovému hodnotenie vedúcim práce, ako aktívny prístup k spracovaniu práce a tento aktívny prístup je vhodné vždy odporučiť.


Je tiež vhodné, aby diplomová práca aspoň čiastočne korešpondovala s témami štátnej záverečnej skúšky. Aj týmto je možné si zjednodušiť a zefektívniť prípravu na diplomovú prácu a na štátnu skúšku, keď sa jednotlivé činnosti prípravy vzájomne previažu. Ako už bolo uvedené, tak témy stanovujú pedagógovia fakúlt vysokej školy, a tieto sú v súlade e zameraním katedry aj vysoké školy, ale tiež je možnosť zvoliť si vlastnú tému diplomovej práce, ktoré je ale nutné najprv konzultovať s vhodným vedúcim práce, aby sa potom nevyskytli problémy s akceptáciou tejto témy. Neodporúča sa spracovávať vlastnú tému diplomovej práce bez predchádzajúceho schválené. Môže sa stať, že práca potom bude, ako celok odmietnutá.


Dôvod voľby vlastného téme je väčšinou praktický vzhľadom na to, že sa študent témou zaoberá v praxi, alebo sa na neho orientuje na svojej pracovnej pozícii, a pod. Spolupráca s vedúcim práce by mala nastať už v okamihu tvorby zadania práce, pretože toto zadanie práce musí vedúci schvaľovať. Preto by malo byť v súlade tak s očakávaniami vedúceho práce, tak s očakávaniami diplomanta/ky.


Štruktúra diplomovej práce je založená nasledovne, základ tvorí úvod, cieľ a metodika práce, formulácia cieľov, prípadne hypotéz a záver. V úvode práce je zdôvodnená voľba témy práce a v závere práce potom hodnotené hlavné prínosy práce. Ciele a metodika práce obsahujú hlavné a čiastkové formulované ciele diplomovej práce, rovnako ako metódy a informačné zdroje, ktoré boli na spracovanie použité. Deklarácia použitých zdrojov vo forme ich zozname je uvedená za záverom práce v zozname použitej literatúry. Celkový rozsah diplomovej práce sa pohybuje okolo 70 strán čistého textu, bez formálnych náležitostí, ale rozsah diplomových prác môže byť, v jednotlivých prípadoch, individuálne.


Diplomová práca obsahuje následne dve podstatné časti, a to teoretickú časť práce, kde sú zhrnuté teoretické poznatky o danom probléme zhromaždené na základe štúdia odborných zdrojov, a následne je to teoretická časť práce, kde sú rozpracované praktické aspekty riešenej problematiky z teoretickej časti práce na aplikácii na konkrétnom probléme, na prípade konkrétnej firmy, a pod. u diplomových prác sa očakáva, že vlastný prínos práce bude vyššia, než je tomu u bakalárskej práce. Tento vlastný vklad by mal byť zahrnutý predovšetkým v praktickej časti práce. Pomer jednotlivých častí práce je prevažujúcou skôr pre praktickú časť práce, ktorá by mala rozsahom pokryť okolo 70% celej práce, ale je potrebné zdôrazniť, že je to opäť veľmi individuálne a záleží na mnohých okolnostiach spracovanie a najmä potom na téme samotnej diplomovej práce.


U diplomovej práce má diplomant/ka preukázať vlastnú schopnosť vedeckej práce a aktívna znalosť aplikácie týchto poznatkov do praxe. Či už vlastným návrhom riešenia nejakého problému, alebo napríklad prevedením empirických a dotazníkových prieskumov, apod. Je tiež nutné, aby bol Diplomant / ka schopný preukázať hlbšiu znalosť riešenej oblasti v teoretickej rovine spoločne so schopnosťou získať a vyhodnotiť informácie. Nevyhnutná je tiež správna aplikácia odborných termínov v diplomovej práci spoločne s rešpektovaním a aplikácií formálnych požiadaviek v diplomovej práci. Všetky tieto činnosti potom smerujú na spracovanie a odovzdanie hotovej diplomovej práce, ktorá je potom určená k obhajobe, za predpokladu kladného hodnotenia vedúceho a oponenta práce, cez komisiou v štátnej záverečnej skúšky.


Nezáväzne objednať spracovanie