//Livechatoo.com END-code//

MBA práce

Podrobné informace na téma MBA prací.

MBA práce (skratka označenia Master Business Administration) je spracovávaná študentom, ktorý je v tomto smere na úrovni diplomata, ale v určitých ohľadoch je to tiež práca postgraduálne. Tento typ záverečnej práce je celkovo obsiahlejší, než je u diplomovej práce, sa je spracovávaný väčšinou v poslednom ročníku MBA študijného programu vysokej školy, alebo už v rámci jeho priebehu. Spracovanie tohto typu práce je formálne zakotvené v interných predpisoch vysokej školy a je neoddeliteľnou súčasťou úspešného obhájenia a zakončenie MBA štúdia na vysokej škole. Pri programoch MBA je v praxi spracovaná samostatná MBA práce napríklad s jej obhajobou, prípadne k tomuto je ešte určitá forma štátnej záverečnej skúšky v rámci MBA štúdia.

Spracovanie MBA práca sa riadi internými smernicami príslušnej vysokej školy, ale aj platnými citácie normami, kedy konkrétny typ citácie určuje tiež vysoká škola. Pred samotným spracovaním MBA práca je tak nutné sa zoznámiť s internými predpismi pre písanie tohto typov prác a ujasniť si formálny rámec celej MBA práce. Rešpektovaní pokynov a vnútorných smerníc vysokej školy je tiež dôležité pre prvotné administráciu prácu a pre schválenie celkovej koncepcie a zadania MBA práce, ktoré je potrebné na začatie spracovanie MBA práce. Pre túto prvotnej fáze spracovania MBA práce je nutná spolupráca so školiteľom MBA práce.

Základom kvalitnej a úspešne spracované MBA práce je celkovo komplexná príprava na spracovanie. Najprv vyberáme tému práce, ktoré zadávajú jednotlivé katedry vysoké školy, alebo vyučujúci danej vysokej školy.

V tejto súvislosti ale má ale zásadný význam skôr vlastné voľba študenta, podľa jeho praktického zamerania, ktoré plynie predovšetkým z jeho pracovnej a profesionálnej praxe. Podľa výberu témy spracujeme zadanie práce na schválenie katedrou, alebo vysokou školou a na základe schváleného zadania potom môžeme začať na MBA prácu pracovať. V prvej fáze je dôležité zhodnotiť si zdroje a zaobstarať si relevantné zdroje, ktoré v práci použijeme. K tomuto môžeme využiť napríklad knižníc, alebo je možné knihy zakúpiť, či aj v elektronickej podobe s nimi pracovať v odborných databázach. Väčšina vysoký škôl má do týchto databáz prístup zo svojich interných informačných systémov. Niektoré informačné databázy sú tiež prepojené, takže poskytujú celkom ucelený informačný zdroj. Pre spracovanie sú tiež podstatné interné zdroje z firemnej praxe, predovšetkým potom zvolenej spoločnosti, ktorej firemné problémy sú v praktickej časti MBA práce riešené. Je potrebné zdôrazniť, že tieto problémy plynú predovšetkým s firemnou praxou zvolenej firmy.

Následné spracovanie MBA práce by malo nastať po naštudovaní zdrojov k práci, ale aj po ujasnenie toho, ako budete vyzerať osnova MBA práce a čo budeme chcieť v MBA práci riešiť, teda, aké si napríklad stanovíme ciele práce, jej metodiku, alebo aké stanovíme výskumné otázky, a pod. Smerovanie týchto otázok, cieľov aj metodiky je zamerané predovšetkým na firemnej praxi, ktorá u MBA práce prevažuje nad teoretickými východiskami, čo je tiež podstatný rozdiel oproti bakalárskej alebo diplomovej práci. Samotné spracovanie práca je tiež pomerne zložitým procesom, ktorý je vhodné napríklad v spolupráci so školiteľom MBA práce si naplánovať na celú plánovanú dobu spracovania práce spoločne s kontrolnými termíny, v ktorých by sa hodnotil priebežný stav prác na spracovanie MBA práce a odstraňovali sa priebežne vady a nedostatky MBA práce, ktoré sa vyskytli počas spracovania. Toto platí predovšetkým napríklad pre spracovanie návrhov pre firemnej praxi a súvisiace práce na spracovanie praktickej časti MBA práce. Rovnako tak v tejto fáze je priestor pre konzultácie so školiteľom MBA práce, čo je v konečnom dôsledku pozitívne hodnotené vo vzťahu k celkovému hodnotenie školiteľom práce, ako aktívny prístup k spracovaniu práce a tento aktívny prístup je vhodné vždy odporučiť.

Je tiež vhodné, aby MBA práce aspoň čiastočne korešpondovala s požiadavkami firmy, pre ktorú je spracovávaná, napríklad formulácia obchodnej stratégie, formulácie personálnej stratégie firmy, apod. Ako už bolo uvedené vyššie, tak je tiež možnosť zvoliť si vlastnú tému MBA práce, čo je v podstate u MBA práce podstatnú riadnym, u ktorej je ale nutné najprv konzultovať túto vlastnú tému sa školiteľom MBA práce, aby sa potom nevyskytli problémy s akceptáciou vlastného téme MBA práce. Neodporúča sa spracovávať vlastnú tému MBA práce bez predchádzajúceho schválenia, ale u MBA práce, ale spracovanie vlastného téme sa väčšinou orientuje na firemnej praxi a skúsenosti študenta. Dôvod voľby vlastného téme MBA práca je väčšinou praktický vzhľadom na to, že sa študent témou zaoberá v praxi, alebo sa na neho orientuje na svojej pracovnej pozícii, a pod.

Spolupráca sa školiteľom MBA práca by mala nastať už v okamihu tvorby zadania práce, pretože toto zadanie práce musia školiteľ, aspoň v základnom rámci schvaľovať. Preto by malo byť v súlade tak s očakávaniami školiteľa MBA práce, tak s očakávaniami študenta. Štruktúra MBA práce by tak mohla byť formulovaná nasledovne, základ tvorí úvod, cieľ a metodika práce, formulácia cieľov, prípadne hypotéz a záver. V úvode práce je zdôvodnená voľba témy práce a v závere práce potom hodnotené hlavné prínosy práce. Ciele a metodika práce obsahujú hlavné a čiastkové formulované ciele MBA práce, rovnako ako metódy a informačné zdroje, ktoré boli na spracovanie použité. Deklarácia použitých zdrojov vo forme ich zozname je uvedená za záverom práce v zozname použitej literatúry. Celkový rozsah MBA práce sa pohybuje vo väčšom rozsahu, a to od 50 až do 100 strán čistého textu, bez formálnych náležitostí, ale rozsah MBA prác môže byť, v jednotlivých prípadoch, individuálne, teda MBA práce môžu byť svojim rozsahom aj podstatne rozsiahlejšie. Ako už bolo uvedené, tak musí byť zohľadnený a zdôraznený firemné prínosy a aspekty riešenej problematiky.

MBA práca obsahuje následne dve podstatné časti, a to teoretickú časť práce, kde sú zhrnuté teoretické poznatky o danom probléme zhromaždené na základe štúdia odborných zdrojov, a následne je to teoretická časť práce, kde sú rozpracované praktické aspekty riešenej problematiky z teoretickej časti práce na aplikácii na konkrétnom probléme, na prípade konkrétnej firmy, a pod. u LLM prác sa očakáva, že vlastný prínos práce bude podstatný, a to vyšší, než je tomu u LLM práce, alebo diplomovej práce. Tento vlastný vklad by mal byť zahrnutý predovšetkým v praktickej časti práce, a to aplikáciou na konkrétny problém, ktorý rieši praktické požiadavky zvolenej firmy. Pomer jednotlivých častí práce je prevažujúcou skôr pre praktickú časť práce, ktorá by mala rozsahom pokryť okolo 70 - 80% celej MBA práce, ale je potrebné zdôrazniť, že je to opäť veľmi individuálne a záleží na mnohých okolnostiach spracovanie a najmä potom na téme samotnej MBA práce.

Tu v tejto súvislosti je zameranie tohto typu práce právne zamerané na riešenie konkrétneho problému. U MBA práce musí študent, rovnako ako u LLM práce, preukázať vlastnú schopnosť vedeckej práce a aktívna znalosť aplikácie týchto poznatkov do firemnej praxe, a to formulácia konkrétnych záverov a odporúčaní v praktickej časti MBA práce. Či už vlastným návrhom riešenia nejakého problému, alebo napríklad prevedením empirických šetrení, dotazníková šetrenie, analýza interných dokumentov firmy, a pod. Je tiež nutné, aby bol študent schopný preukázať hlbšiu znalosť riešeného právneho téme v teoretickej rovine spoločne so schopnosťou získať a vyhodnotiť informácie. Nevyhnutná je tiež správna aplikácia odborných problémov MBA prácu spoločne s rešpektovaním a aplikácií formálnych požiadaviek. Všetky tieto činnosti potom smerujú na spracovanie a odovzdanie hotovej MBA práce, ktorá je potom určená k obhajobe, pri kladnom hodnotení školiteľa aj oponenta MBA práce. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že študent musí preukázať skutočný praktický presah získaných a aplikovaných poznatkov do praxe zvolenej spoločnosti.

Nezáväzne objednať spracovanie